Plan zaštite od udesa

Privredno društvo i drugo pravno lice, dužno je da, uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrsti i količini opasnih supstanci i objekte koje koristi, izrade i Ministarstvu dostavi na saglasnost Plan zaštite od udesa. U skladu sa tim dokumentom, treba da preduzme mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa i posledica na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i ekologiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu.

 Plan zaštite od udesa, zaštita od udesa

Plan se izrađuje na osnovu vrste i količine opasnih supstanci i njihovih graničnih količina koji su dati u Pravilniku o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa (“Sl. glasnik RS”, Br.34/2019).

Plan je potrebno dostaviti Ministarstvu unutrasnjih poslova na saglasnost. Tek nakon dobijanja pozitivnog Rešenja, plan se smatra validnim.

Nakon toga, po dobijanju saglasnosti Ministarstva, dužno je da dostavi podatke iz Plana zštite od udesa jedinici lokalne samouprave radi izrade procene ugroženosti.

U skladu sa članom 64. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, Br. 87/2018), privredno društvo i drugo pravno lice koji obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisnim količinama, dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i društvenu stabilnost i životnu sredinu, u skladu sa zakonom.

Plan zaštite od udesa, Opasne supstance

Ažuriranje plana zaštite od udesa

Privredno društvo i drugo pravno lice je dužno da ažurira Plan zaštite od udesa prilikom:

  1. organizacione promene, formiranja novog postrojenja ili izgradnje novog objekta;
  2. modifikacije postrojenja, promeni količine, prirode i fizičkog oblika opasnih supstanci, promene postupka u načinu korišćenja opasnih supstanci ili druge promene koja može uticati na mogućnost nastanka udesa.

Privredno društvo i drugo pravno lice, dužno je da vrši testiranje Plana zaštite od udesa najmanje jedanput u periodu od tri godine, komisijski, uz obavezno vođenje zapisnika o rezultatima testiranja, a po potrebi i da ga ažurira na osnovu rezultata testiranja.

Nazad na početnu