1. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 2. Zakon o kritičnoj infrastrukturi
 3. Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja
 4. Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
 5. Uredba o jedinicama civilne zaštite, nameni, zadacima, mobilizaciji i načinu upotrebe
 6. Uredba o sastavu , načinu i organizaciji radi štabova za vanredne situacije
 7. Uredba o sadržaju i načinu izrade plana smanjenja rizika od katastrofa
 8. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa
 9. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa
 10. Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa
 11. Pravilnik o načinu vođenja Registra privrednih društava i pravnih lica koja rukuju opsanim supstancama
 12. Pravilnik o sadržini i načinu uspostavljanja i održavanja registra rizika od katastrofa
 13. Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje
 14. Uputstvo o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
 15. Uredba o radarskim centrima
 16. Uredba o načinu angažovanja stvari za potrebe zaštite i spasavanja i načinu ostvarivanja prava na naknadu za korišćenje istih
 17. Pravilnik o vrsti, kriterijumima i postupku za dodelu priznanja i nagrada za naročite uspehe u oblasti zaštite i spasavanja
 18. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izdavanje ovlašćenja za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, načinu izrade i sadržaju plana i programa obuke
 19. Pravilnik o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
 20. Pravilnik o načinu utvrđivanja vrednosti građevinskog dela objekta i načinu obračuna naknade za sklonište
 21. Odluka o određivanju subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji
 22. Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije
 23. Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
 24. Uredba o službi u aktivnoj rezervi u specijalizovanim jedinicama civilne zaštite
 25. Uredba o sprovođenju evakuacije
 26. Uredba o visini i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
 27. Uredba o zaštiti od neeksplodiranih ubojnih sredstava
 28. Zaključak o usvajanju Akcionog plana za formiranje jedinstvene službe za vanredne situacije
 29. Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode
 30. Zakon o odbrani od grada
 31. Zakon o zaštiti od požara

Nazad na početnu