Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenje osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama obavezno sadrži sledeće celine:

  • rano upozoravanje i pripravnost;
  • mobilizacija i aktiviranje;
  • zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;
  • mere civilne zaštite;
  • upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja.

Plan zaštite i spasavanja je postala zakonska obaveza za privredna društva u skladu sa članom 17. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Plan se izrađuje u skaldu sa važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“, br. 8/2011) i Metodologijom za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 18/2017).

Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade Procene rizika od katastrofa.

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se u skladu s važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS, br. 87/2018) i Uputstvom o metodologiji za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (Sl. Glasnik RS, br.80/2019).

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu Procene rizika od katastrofa i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja Procene rizika od katastrofa, a redovno se usklađuje sa izmenama Procene rizika.

Plan zaštite i spasavanja je osnovni planski dokument kojim se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi svake treće godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije u skladu sa Procenom rizika od katastrofa.

Nazad na početnu