Procena rizika od katastrofa

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktora koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materialna i kulturna dobra, obavljanje jvnih službi i privrednih delatnosti, kao i drugo pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Procena rizika od katastrofa

Provera rizika od katastrofa je postala zakonska obaveza za privredna društva u skladu sa članom 15. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl.glasnik RS”, Br.87/2018).

Procena rizika od katastrofa se izrađuje u skladu sa važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl.glasnik RS”, Br. 87/2018) i Metodologijom za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanje u vanrednim situacijama (”Sl. glasnik RS”, br. 18/2017).