Plan zaštite i spasavanja

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenje osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja

Plan zaštite i spasavanja obavezno sadrži sledeće celine:

  • rano upozoravanje i pripravnost;
  • mobilizacija i aktiviranje;
  • zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;
  • mere civilne zaštite;
  • upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja.

Plan zaštite i spasavanja je postala zakonska obaveza za privredna društva u skladu sa članom 17. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

Plan se izrađuje u skaldu sa važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (“Sl.glasnik RS”, br. 8/2011) i Metodologijom za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS” br. 18/2017).

Nazad na početnu